Prawo

Adwokat kościelny – skuteczna pomoc w sprawach kanonicznych

Spread the love
>Domeną kancelarii kanicznej działanie z myślą o osobach poszukujących fachowej pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (przez wielu określane jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”). To jednak niejedyna sytuacja, kiedy adwokat kościelny może pomóc, jednak jednocześnie najczęstszy problem z zakresu prawa kanonicznego, z którym osoba świecka może się borykać.

Adwokat kościelny to osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nie każdy może zostać adwokatem kościelnym, co ważne, aby móc reprezentować kogoś przed sądem kościelnym, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Oczywiście nieodzowna jest również znajomość prawa kanonicznego i znajomość przepisów świeckich, które czasem mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu kościelnego.

Z usług adwokata kościelnego może skorzystać każdy, kto ma problem na gruncie prawa kanonicznego. Adwokat kościelny może nie tylko reprezentować klienta przed sądem kościelnym, ale również skutecznie przeprowadzić stronę przez cały proces. Co więcej, często to właśnie obecność adwokata kościelnego jest w stanie skutecznie pomóc w pozytywnym zakończeniu sprawy, wszystko dzięki znajomości odpowiednich przepisów, co pozwala skutecznie zbierać materiał dowodowy. Adwokat kościelny już podczas pierwszego spotkania jest w stanie pomóc, m.in. dokonując analizy sprawy i sprawdzając, czy np. w sprawie o unieważnienie ślubu kościelnego istnieją przesłanki do orzeczenia unieważnienia, które weźmie pod uwagę sąd kościelny.

Najczęstszy problem – stwierdzenie nieważności małżeństwa

Uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa wyznaniowego odbywa się poprzedzone gruntownym procesem przed sądem kościelnym na podstawie prawa kanonicznego. Chociaż wiele osób używa formy „rozwód kościelny”, w rzeczywistości mówimy o czymś zupełnie innym. Jedyne poprawne formuły to: unieważnienie, nieważność małżeństwa i sakrament małżeństwa. Dlaczego? Ponieważ kościół katolicki dopuszcza jedynie nieważność małżeństwa, czyli sytuację w której sąd kanoniczny uznaje, że małżeństwa w rzeczywistości nigdy nie było.

W niniejszej sprawie postępowanie w sprawie unieważnienia ma na celu wykazanie, na podstawie zebranych dowodów, że małżeństwo nigdy nie istniało, tj. została uznana za nieważną ze względu na szczególne okoliczności. Przepisy świeckie znacznie różnią od tych z zakresu prawa kanonicznego, dlatego właśnie adwokat kościelny jest w stanie skutecznie pomóc, właśnie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jak wygląda proces stwierdzenia nieważności małżeństwa?

W postępowaniu nie odbywa się publiczne przesłuchanie. Co do zasady małżonkowie i świadkowie składają oświadczenia w obecności sędziów i prawników. Każda osoba zaangażowana w proces ma prawo do przesłuchania prywatnego, ale prawnicy kościelni mogą uczestniczyć w przesłuchaniu stron.

W obecnym prawie rodzinnym przez małżeństwo rozumie się dobrowolny i prawny związek mężczyzny i kobiety, oparty na uroczystej przysięgi obu stron przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i przed świadkami. Ślub kościelny jest jednak nieco inaczej definiowany przez prawo kanoniczne.

Przysięga kościelna – przewidziana przepisami prawa kanonicznego o małżeństwie – w której małżonkowie są błogosławieni przez kapłana, ma szczególny wymiar duchowy. Wiąże partnerów na zawsze, co oznacza, że w tym przypadku rozwód w tradycyjnym rozumieniu nie może mieć miejsca.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie można „anulować sakramentu małżeństwa”, ponieważ trybunał kościelny nie ma takiej możliwości. Jedynie śmierć jednego z nich sprawia, że przysięga przestaje obowiązywać. Najważniejszym fundamentem relacji sakramentalnej jest nierozerwalność więzi małżeńskiej.

Małżeństwo religijne unieważnia się tylko w sytuacjach ściśle określonych na podstawie określonych przyczyn, motywów i podstaw.

Właściwą decyzję podejmuje biskupstwo, zwane też trybunałem diecezjalnym. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w trakcie procesu zostaną wykazane naruszenia zakresu formy prawnej, przeszkody w zawarciu małżeństwa, czy też udzielanie ślubu przez osobę, która nie mogła tego zrobić. Przeszkodą jest również brak świadomości jednej ze stron, np. gdy mamy styczność z osobą, która nie rozumie swojego postępowania.

Obsługa prawna

Adwokat kościelny pomoże osobie zainteresowanej w każdym z sądów biskupich w całej Polsce (zdarza się jednak, że również poza jej granicami).

W zakresie porady prawnej Kancelaria Kanoniczna umożliwia nie tylko zaznajomienie się ze specyfiką procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, lecz także pozwala pozyskać informacje na temat szans w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa. Co jednak najważniejsze, adwokat kościelny może reprezentować stronę podczas procesu kanonicznego. Adwokat kościelny jest więc w stanie skutecznie przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a także pomóc w innych sprawach z jakimi mierzy się prawo kanoniczne. Pozostając w temacie nieważności małżeństwa, warto zwrócić uwagę, że adwokat kościelny pomoże nie tylko osobie, której celem jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, które zawarła. Prawo kanoniczne to również szansa na przeciwstawienie się takim działaniom. Jeżeli dana osoba uważa, że w jej przypadku unieważnienie małżeństwa kościelnego jest bezzasadne, może skutecznie dowodzić, że małżeństwo zostało zawarte prawidłowo. Do tego jednak najczęściej jest potrzebna znajomość przepisów z zakresu prawa kanonicznego, dlatego właśnie pomoc specjalisty, jakim jest adwokat kościelny, może okazać się nieodzowna.

Dzięki nam można dowiedzieć się wielu kwestii, m.in. czym jest i czym różni się dyspensa papieska od małżeństwa zawartego a niedopełnionego?; Jak napisać skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?; Czy istnieje wzór „pozwu o rozwód kościelny”

Pamiętaj, że Adwokat kościelny udziela porad prawnych, sporządza dokumentację ale i reprezentuje Ciebie przed sądem kościelnym.

Kancelaria kanoniczna

Kancelaria Prawa Kanonicznego reprezentuje interesy zarówno strony powodowej, jak i strony pozwanej. Naszą rolą jest zbadanie sprawy, ocena zasadności wszczęcia procedury o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, zebranie odpowiedniej dokumentacji sądowej oraz przygotowanie Klienta do procesu.

Wsparcie dla administracji publicznej

Kancelaria prawa kanonicznego świadczy również kompleksową pomoc prawną przed organami administracji publicznej. Zwłaszcza w zakresie udostępniania danych osobowych na potrzeby procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Ma to miejsce wówczas, gdy strona powodowa wnosząca skargę o unieważnienie małżeństwa kościelnego nie zna adresu zameldowania (lub zamieszkania) byłego małżonka. Wówczas nasza kancelaria i adwokat kościelny przygotuje stosowne pisma, w tym sporządzenie projektu skargi powodowej/skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa; rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej; odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową oraz zajmuje się całą obsługą procesu przed urzędnikami państwowymi. Prawnik kanoniczny pomoże na każdym etapie sprawy, dlatego gdy borykamy się z tak ważnym problemem, kancelaria prawa kanonicznego może nam pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.